مشخصات مدرس
مجید احمدی
مدرس :در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.