جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/8/6

زمان شروع :

10:30

زمان پایان :

12:30

مدرسان :

مهدی نیکنامی