جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/29

زمان شروع :

21:00

زمان پایان :

23:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی
کیمیا پیروزمندی
حامد الهامی