جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/17

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

مهدی جمشیدی
کیمیا پیروزمندی
حامد الهامی