جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/16

زمان شروع :

20:30

زمان پایان :

21:30

مدرسان :

مهدی جمشیدی
کیمیا پیروزمندی
حامد الهامی