شناخت گیاهان درمانی

هزینه ثبت نام در دوره: 8,000,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/28
کد دوره : r941307685 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/4 تاریخ پایان دوره : 1398/5/4
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

شناخت گیاهان درمانی
محل برگزاری
مدرسان