تست 22/11-3

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/11/21
تاریخ شروع دوره : 1398/11/30
تاریخ پایان دوره : 1398/12/28
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

تست 22/11-3
نام محل برگزاری
مدرسان