گیاه شناسی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 5 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/11
کد دوره : r176504328 نوع دوره : آموزش مجازی
تعداد شرکت کننده ها : 5 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

گیاه شناسی
مدرسان