طبیعت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 25 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/11
کد دوره : r027958413 نوع دوره : آموزش مجازی
تعداد شرکت کننده ها : 15 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

طبیعت
مدرسان